AWS LINUX AMI 에서 php 설치 > IT 기술백서

1. 최신버전 조회

$ sudo amazon-linux-extras | grep php

 

2. 레포지토리 설치 (여기서는 7.4 설치)

$ sudo amazon-linux-extras install php7.4

 

3. 패키지 활성화하기

$ sudo amazon-linux-extras enable php7.4

 

4. php 모듈 설치

$ sudo yum install php-cli php-common php-gd php-mbstring php-mysqlnd php-pdo php-xml php-opcache php-zip php-bcmath

 

5. php 버전 확인

$ php -v

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

위로 스크롤